2024. július 19. péntek, Emília nap van. Holnap Illés nap lesz.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

RadioFactory Kft. reklámértékesítési ügyleteihez

 

I.  ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában az alábbiakban rögzített kifejezések a következő jelentésekkel bírnak: 

 1. ÁSZF: a RadioFactory Kft. által végzett, reklámértékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételek 
 2. Reklámozó: az a természetes személy, jogi személy, vagy gazdálkodó szervezet, akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki a reklámot saját érdekében megrendeli.
 3. Megrendelő: akivel a Szolgáltató egyedi szerződéses jogviszonyban áll.
 4. Médiaszolgáltató: a kereskedelmi rádiós médiaszolgáltató, amelynek reklámfelületeinek értékesítésére a Szolgáltató jogosult
 5. Szolgáltató: RadioFactory Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. IV. em., adószám: 26207788-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-307847, képviselő: Turi Árpád ügyvezető)
 6. Médiahirdetésifelület - értékesítő: a reklám közzétevőjének megbízása alapján eljáró természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a reklám közzétevője nevében hirdetési felületet értékesít a reklámközvetítő, illetve a reklámozó felé.
 7. Reklámértékesítés: reklám- és egyéb hirdetésszervezési tevékenység, reklámidő, reklámfelület értékesítés. 
 8. Reklám: a Szolgáltató által értékesített, és sugárzott, valamint a médiaszolgáltató weboldalán közzétett reklám. A Szolgáltató az alábbi reklámfajtákat értékesíti: 
  1. Reklámszpot: a Megrendelő azon minimum 10, maximum 60 másodperces előre rögzített hanganyaga, amelynek célja a termékének vagy a szolgáltatásának népszerűsítése. A Reklámszpotok minden esetben reklámblokkon belül kerülnek sugárzásra. 
  2. Társadalmi célú reklám: politikai reklámnak nem minősülő, üzleti érdekeltséget nem tartalmazó, reklámcélokat nem szolgáló, ellenérték fejében vagy anélkül közzétett felhívás vagy közérdekű üzenet, amely valamely közérdekű cél elérése érdekében kíván hatást gyakorolni a médiaszolgáltatás nézőjére vagy hallgatójára.
  3. Műsortámogatás, szponzoráció: előre felvett hanganyagokat tartalmazó reklám, amely tematikus, az adástól elkülönülő tematikához tartozhat, olyan hozzájárulás, amelyet valamely vállalkozás nyújt valamely médiaszolgáltató vagy műsorszám finanszírozására azzal a céllal, hogy népszerűsítse nevét, védjegyét, arculatát, tevékenységét vagy termékeit. A szponzorációban kizárólag a Megrendelő neve vagy bejegyzett üzenete vagy termékének neve hangozhat el, vásárlásra nem ösztönözhet. 
  4. Reklámjáték: kizárólag abban az esetben kerülhet sugárzásra, amennyiben az a médiaszolgáltató arculatába illeszkedik. Szolgáltató kizárólagos joga annak eldöntése, hogy a Reklámjáték illeszkedi-e a médiaszolgáltató arculatába, amelynek során az adott Reklámjátékra vonatkozó egyedi mérlegelési szempontokat vesz figyelembe.  A Reklámjáték elején felkonferálás, hangzik el, a végén pedig lekonferálás az ajándék ismételt említésével. A Reklámjáték vásárlásra nem ösztönözhet. A Reklámjáték folyamán a műsorvezető csak abban az esetben említheti a Megrendelő vagy, ha a Reklámjátékban felajánlott terméket/szolgáltatást más személy állítja elő vagy nyújtja, úgy annak a nevét, illetve termékét/szolgáltatását, amennyiben az a játék szerves eleme. A műsorvezető semmilyen esetben sem minősítheti a terméket/szolgáltatást és semmilyen esetben sem mondhat direkt reklámszöveget. Eltérő megállapodás hiányában a Megrendelő köteles az ajándék után fizetendő adót és egyéb járulékokat megfizetni. Az ajándékra vonatkozóan a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ajándék jellegét meghatározza. A Szolgáltató továbbá fenntartja magának a jogot, hogy meghatározza, hogy mely  műsorokban sugároz Reklámjátékot. 
  5. Médiaszolgáltató saját játékához kapcsolódó megjelenés: a médiaszolgáltató saját játékában a Megrendelő által felkínált tárgy vagy szolgáltatás az ajándék. Az ajándékra vonatkozóan a Médiaszolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ajándék jellegét meghatározza. A Médiaszolgáltató határozza meg, hogy adott esetben mely játékokhoz kapcsolódhat a Megrendelő. 
  6. Programajánló: szöveges, maximum 30 másodperc hosszú hangzó anyag, amely a Megrendelő által reklámozni kívánt esemény, rendezvény helyszínét, időpontját és a névadó támogatóval együtt legfeljebb két támogatója nevét tartalmazza. A támogató(k) neve(i) legfeljebb egyszer hangozhat(nak) el a programajánlóban. A programajánló nem tartalmazhat reklámszöveget vagy szlogent. A programajánlók tekintetében a Szolgáltató határozza meg, hogy mit tekint programajánlónak. 
  7. Promóciós együttműködő spot: kizárólag a Médiaszolgáltató jogosult gyártani. A médiaszolgáltató saját promóciója esetében a Megrendelő, vagy a Megrendelő által megnevezett harmadik személy, mint támogató megjelenését a Médiaszolgáltató jogosult meghatározni.
  8. Online reklám: a Megrendelő azon előre rögzített elektronikus reklámja, amelynek célja a termékének vagy a szolgáltatásának népszerűsítése.

Szolgáltató nem vizsgálja megrendelésben szereplő hirdetés Megrendelő általi minősítésének helyességét.

 1. Egyedi Szerződés: A Megrendelő és a Szolgáltató között Reklám közzétételnek megrendelésére vonatkozó szerződés.
 2. Online hirdetési felület: a RadioFactory Kft. portfóliójában található médiaszolgáltatók által reklám, elektronikus hirdetés közzététele céljára biztosított internetes felület.
 3. Nyereményfelajánló: az a természetes személy, jogi személy, vagy gazdasági társaság, aki nyereménytárgyat nyújt a sugárzásra kerülő valamely műsorszámhoz kapcsolódóan.

 

II. PREAMBULUM 

 

 1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a reklámtevékenységre irányadó ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra: 
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (továbbiakban: Reklámtörvény), 
 • 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (továbbiakban: Médiatörvény vagy Mttv.)
 • 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról (továbbiakban: Versenytörvény)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”)
 • Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének ajánlásai,
 • Magyar Reklámszövetség ajánlásai,
 • Magyar Reklámetikai Kódex.
 1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a RadioFactory Kft. által értékesített reklámidő és hirdetési felület értékesítésére.
 2. A Szolgáltató és a Megrendelő Egyedi Szerződésükben jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérhetnek.
 3. Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján a Reklámtörvény 3.§ s) pontja alapján, médiahirdetésifelület-értékesítőként jár el.
 4. Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a médiaszolgáltatókkal kötött szerződése, illetve tőlük származó felhatalmazás alapján jogosult az Egyedi szerződésben rögzített szolgáltatások tekintetében szerződéseket kötni, jogokat szerezni, illetve kötelezettségeket vállalni, és Szolgáltató vállalja, hogy az Egyedi szerződésben foglaltak szerint biztosítja a megrendelt reklámok közzétételét.
 5. A médiaszolgáltatók hatályos listáját, amelyek esetében a Szolgáltató médiahirdetésifelület-értékesítőként jár el a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében találhatóak.

 

III. ADÁSIDŐ, ONLINE HIRDETÉSI FELÜLETEINEK BIZTOSÍTÁSA 

 

1.  A Szolgáltató a mindenkor érvényben lévő díjtételei alapján hirdetési, szponzorációs és egyéb kommunikációs szolgáltatást nyújt, valamint reklámidőt, reklámfelületet biztosít a Megrendelőnek – a felek eltérő megállapodása hiányában – a jelen ÁSZF szerint megkötött Egyedi Szerződések alapján. 

2.  Szolgáltató az Egyedi Szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a Megrendelő részére a megrendelt és visszaigazolt reklámidőt, hirdetési felületet és ezen reklámidőben - a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő - Reklámnak a megrendelés szerinti médiafelületen történő közzétételét biztosítja.

3. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelő külön értesítése vagy hozzájárulása nélkül jogosult a szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez alvállalkozót, vagy egyéb közreműködő személyt (teljesítési segéd), közvetített szolgáltatást igénybe venni.

 

IV. A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

 

 1. A MEGRENDELÉS ELFOGADÁSA, A REKLÁMIDŐ, HIRDETÉSI FELÜLET LEKÖTÉSE

 

 1. A szerződéskötés formai és eljárási szabályai

 

A Megrendelő a jelen ÁSZF-ben foglalt valamely szolgáltatás igénybevételét írásos megrendeléssel e-mailen, faxon kezdeményezheti a Szolgáltatónál.

 

Egyedi Szerződés az írásos megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre.

 

A megrendelést, megállapodást csak az aláírásra jogosult személy írhatja alá, amennyiben a Megrendelőt nem az aláírásra jogosult személy írja alá, akkor csatolnia kell az írásos meghatalmazást.

 

Az Egyedi szerződés kezdeményezésével a Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy ő maga, vagy képviselt ügyfele jogosult a jelen szerződésben rögzített szolgáltatások tekintetében szerződéseket kötni, jogokat szerezni, illetve kötelezettségeket vállalni.

 

Amennyiben nem az aláírásra jogosult személy írja alá a megrendelést, és álképviselet merül fel, a szerződés azzal jön létre, hogy az a megrendelést aláíró személyt kötelezi, és az teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

 

 1. A megrendelés tartalmi elemei 

Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell a szolgáltatás teljesítéséhez és a szerződés megkötéséhez minimálisan szükséges – a IV/1.3. pontban megjelölt - adatokat. Amennyiben a megrendelés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató a megrendelés kézhezvételét követő 15 napon belül, ésszerű határidő tűzésével írásban, vagy szóban felhívhatja a Megrendelőt a megrendelése megfelelő kiegészítésére. A megrendelés időpontja a IV/1.3. pontban megjelölt adatokat  hiánytalanul tartalmazó megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezése, amiről a Szolgáltató visszaigazolást küld 48 órán belül.

 

 1. A megrendeléshez minimálisan szükséges adatok:
  1. a Megrendelő neve, székhelye; egyéb cégazonosító adatai
  2. a Megrendelő által képviselt Reklámozó
  3. a Reklámozó adó- és bankszámlaszáma;
  4. a számlázási cím (amennyiben eltér a Megrendelő címétől);
  5. a kapcsolattartó személy neve és elérhetősége;
  6. a hirdetendő termék vagy szolgáltatás pontos megjelölése;
  7. a Reklám fajtájának megnevezése, a Reklám címe, hossza, tartalma, a sugárzás, megjelenés darabszáma, a hirdetési idő kategóriája
  8. minden egyéb adat, amire a Szolgáltatónak a reklám közzétételére szüksége van.

 

Médiafelület-értékesítőtől érkező megrendelés esetén az 1.3.1 és az 1.3.3. pontokban meghatározott adatokat a Reklámban megjelenő ügyfélre vonatkozóan is meg kell adni, továbbá csomagküldő szolgálat esetén a nyilvántartási számát is.

 1. A Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról az írásos megrendelés kézhezvételétől számítva legkésőbb 8 munkanapon belül írásban nyilatkozik, és visszaigazolást küld a Megrendelő részére elektronikusan. A Szolgáltató nyilatkozatának elmulasztása nem jelenti a megrendelés elfogadását. 
 2. A Szolgáltató a Megrendelő által készen hozott Reklámot megvizsgálhatja mind technikai, mind tartalmi szempontból, azzal, hogy a reklám tartalmáért Szolgáltató nem felel.
 3. A Szolgáltató jogosult értesíteni a Megrendelőt, amennyiben álláspontja szerint a sugárzásnak, megjelenésének bármilyen akadálya merül fel. A Szolgáltató bármely időpontban jogosult a Megrendelőtől további írásos információt, engedélyköteles tevékenység esetén az engedély hiteles másolatát kérni, annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Reklám megfelel a jogszabályoknak és a jelen ÁSZF rendelkezéseinek. 
 4. Amennyiben a Szolgáltató a Reklámot a vizsgálat alapján technikai szempontból megfelelőnek találja, és tartalmi szempontból sem észlel a Reklám sugárzását, megjelenését kizáró körülményt, úgy a megrendelésben igényelt reklámidőt, felületet leköti az adott Médiaszolgáltató műsorszerkezetének megfelelő időpont(ok)ban, valamint a honlapon, és a lekötést a Megrendelőnek visszaigazolja. A Reklámra vonatkozó sugárzási, megjelenési időpontok lekötésénél a Szolgáltató lehetőség szerint figyelembe veszi a megrendelésben szereplő, erre vonatkozó esetleges igényt, de a megrendelésben szereplő sugárzási, megjelenési időpontok lekötésére kötelezettséget nem vállal. 

A Szolgáltató a megrendelések teljesítését 3 órás idősávokban vállalja. A Szolgáltató lehetőség szerint figyelembe veszi az azonos kategóriájú termékek reklámozásának időbeli elhatárolását, a reklámblokkon belül azonban szektor-exkluzivitást nem vállal. A Megrendelő különböző termékeinek egyazon reklámblokkban való elhelyezése miatt a Szolgáltató kifogást, vagy különös elhelyezési igényt nem fogad el. A reklámblokkokban sugárzott reklámok sorrendjét a Szolgáltató saját jogkörében határozza meg, azzal kapcsolatban Megrendelő igényt nem támaszthat

A Szolgáltató az adott árlista szerinti felárat jogosult felszámítani, amennyiben a különböző reklámfajtákra vonatkozó megrendelés a fenti idősávnál szűkebb időintervallumra vonatkozik, vagy a reklám elsőként, illetve utolsóként szerepel a reklámblokkban, vagy kiválasztott reklámblokkban kerül elhelyezésre, illetve többször kerül sugárzásra egy reklámblokkon belül, vagy egyéb módon kiemelten kerül elhelyezésre. 

 1. Szolgáltató rögzíti, hogy a pénzügyi mozgást nem igénylő kampányok esetében a hétköznapokon a Reggeli sávban (06:00-10:00) legfeljebb 15%-nyi spotot lehet felhasználni megrendelt kampányonként.
 2. Amennyiben a Szolgáltató a IV.1.4. pontban foglaltaknak megfelelő megrendelést elfogadta és azt visszaigazolta, úgy a szerződést a Megrendelő és a Szolgáltató között a visszaigazolásban szereplő feltételekkel megkötöttnek kell tekinteni, a vissza nem igazolt megrendelés nem tekintendő szerződésnek.
 3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy szerkesztőségi kérésre a hirdetések elhelyezésén változtasson.
 4. Szolgáltató az online hirdetések kreatívjait megjelenés előtt tesztelheti. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartalmi hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége. 
 5. Amennyiben a Szolgáltató a hirdetés szövegében tartalmi vagy formai hibát észlel, azt minden esetben írásban közli a Megrendelővel, és azt csak közös írásos egyeztetés után korrigálhatja. Nyomdakész anyagok esetében a Szolgáltató a hibát kijavíthatja, vagy javításra visszaküldheti.
 6. A sugárzásra szánt, és készen hozott, azaz a Szolgáltató számára rendelkezésre bocsátott kereskedelmi közlemények mellé Megrendelő köteles a kereskedelmi közleményben felhasználásra kerülő zenei elemekre vonatkozó felhasználási engedélyeket a Szolgáltatónak átadni.
 7. A Megrendelő által hozott 1.13. pontban meghatározott engedélynek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat, és az ezek felhasználására vonatkozó hozzájárulást:
 • felhasznált zeneművek zeneszerzői;
 • felhasznált zeneművek eredeti címe;
 • felhasznált zeneművek előadói;
 • a zenemű kiadója;
 • a kiadás éve;
 • felhasználási engedély időtartama.

 

 1. Amennyiben Megrendelő a készen hozott reklám szpotok esetén az engedélyeket átadni nem tudja, köteles a Szolgáltató által meghatározott nyilatkozatot aláírni, mely kereskedelmi közlemények per-, teher-, és igénymentességéről szól továbbá arról, hogy azok nem sértik harmadik személyek szerzői jogát, személyiségi jogait, szabadalmát, védjegyét vagy más jogait.

 

 

 1. A REKLÁMANYAG BENYÚJTÁSA, ELKÉSZÍTÉSE 

 

 1. Amennyiben a Szolgáltató által elfogadott megrendelés szerint a Reklám anyagát a Megrendelő bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, abban az esetben a kész reklámanyagot legkésőbb az első sugárzást, megjelenést megelőző 2. munkanap 12 óráig kell a Szolgáltató részére átadni. Szolgáltató a sugárzást, megjelenést akkor tudja vállalni, ha a Reklám hanganyagát a Megrendelő a jelen pontban meghatározott határidő betartásával és a megfelelő minőségben adja át a Szolgáltató részére. 

A Megrendelő által elkészített reklámanyagot e-mail útján, CD-n, vagy DVD-n kell benyújtani, a sugárzásra, megjelenésre megfelelő formátumban és minőségben. 

 1. Amennyiben a Szolgáltató által elfogadott megrendelés szerint a Reklám hanganyagát a Szolgáltató készíti el, úgy a hanganyagra vonatkozó igényeket, illetve az elkészítéséhez szükséges egyéb információkat az első sugárzást megelőző 5. munkanap 12 óráig kell a Szolgáltató részére írásban átadni.
 2. A Reklám anyagának a V/5. pont szerinti cseréje esetén a módosított hanganyagot ez első módosított sugárzást, megjelenést 24 órával megelőzően kell a Szolgáltató részére átadni. Ha a Reklám módosított anyagát a módosítási igény szerint a Szolgáltató készíti el, úgy a módosításra vonatkozó igényeket, illetve a módosított anyag elkészítéséhez szükséges egyéb információkat az első módosított sugárzást, megjelenést 24 órával megelőzően kell átadni a Szolgáltató részére írásban. 
 3. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a megrendelés teljesítésére, amennyiben a Megrendelő a Reklám anyagát nem a IV/2.1.-2.3. pontok szerinti határidőben vagy nem megfelelő technikai minőségben, vagy formátumban adja át a Szolgáltató részére. 
 4. Amennyiben a Megrendelő nem tartja be a IV/2.1-2.3. pontjaiban rögzített határidőket, úgy az emiatt elmaradt sugárzást, megjelenést a Szolgáltató úgy számlázza ki a Megrendelőnek, mintha a sugárzás, megjelenés megtörtént volna. 
 5. A Szolgáltató a megrendelések teljesítését a telítettség függvényében, az azonos kategóriájú termékek reklámozásának lehetőség szerinti időbeli elhatárolását foglaltakat figyelembe véve vállalja.  
 6. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Megrendelő által átadott reklámanyag jogszabályt, hatósági állásfoglalást, reklámetikai szabályt, vagy jelen ÁSZF rendelkezéseit sérti, úgy a sugárzás, megjelenés felfüggesztése mellett jogosult felszólítani a Megrendelőt a reklámanyag módosítására. Megrendelő a reklámanyagot haladéktalanul köteles módosítani. Szolgáltató a Reklám sugárzását, megjelenését a reklámanyag megfelelő módosításáig felfüggesztheti. Amennyiben a Megrendelő a felszólítást követő legkésőbb 5 munkanapon belül sem módosítja a reklámanyagot, úgy a Szolgáltató megtagadhatja annak sugárzását, illetve megjelentetését a IV.2.5. pont alkalmazásával egyidejűleg. 
 7. Amennyiben a Megrendelő igényli, a Szolgáltató árajánlatot ad a Szolgáltató számára valamely reklám, vagy rekámfelület legyártásának díjára vonatkozóan és annak elfogadása esetén a hirdetési felület legyártását elvégzi. Ennek során a Szolgáltató jogosult alvállalkozó igénybevételére is. A gyártáshoz szükséges kreatív anyagokat a Megrendelő köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani az egyeztetett helyen, időben és formátumban.
 8. A Szolgáltató a reklámanyag gyártását a IV/2.2-2.3. pontjaiban megjelölt határidőknek a Megrendelő általi betartása esetén tudja vállalni. A felek a fentieknél rövidebb határidőben is megállapodhatnak, ez esetben azonban a Szolgáltatót 100 %-os mértékű sürgősségi felár illeti meg. Amennyiben a Megrendelő szövegírást és/vagy egyedi gyártást kér, a költségekről és a leadási határidőről egyedileg állapodik meg a Szolgáltatóval, ebben az esetben felek jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérhetnek. 

 

 1. A MEGRENDELÉS VISSZAUTASÍTÁSA 
  1. A Szolgáltatónak jogában áll minden olyan megrendelést visszautasítani, ami megítélése szerint a Médiaszolgáltató arculatától eltérő hangzású vagy tartalmú. A megrendelés jelen pont szerinti visszautasítása esetén Szolgáltató döntését nem köteles indokolni.  
  2. A Szolgáltató a IV/1.7. pont szerint lekötött és visszaigazolt megrendelés esetén is jogosult további jogkövetkezmény nélkül visszautasítani a sugárzást, megjelenést, ha a Megrendelő nem tartja be a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatóval megkötött Egyedi Szerződést és/vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve, ha a reklámidő, online felület lekötése nem a Reklám pontos tartalmának vagy technikai kivitelezésének ismeretében történt, továbbá ha a Szolgáltató a Reklám pontos ismeretében megállapítja, hogy annak sugárzása, megjelenése jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközik. 
  3. A Szolgáltató a visszaigazolt megrendelés esetében is, bármely időpontban jogosult a IV/1.3. pont szerint dokumentumokat vagy információkat kérni a Megrendelőtől, ha ezt szükségesnek látja. Amennyiben a Megrendelő az adott határidőn belül nem tesz eleget az ilyen kérésnek, úgy a Szolgáltató jogosult az adott Reklám sugárzásának, megjelenésének felfüggesztésére vagy visszautasítására. 
  4. A Szolgáltatónak bármikor jogában áll indokolás nélkül a megrendelést visszautasítani, ha a Megrendelőnek lejárt tartozása van a Szolgáltató felé vagy ha a megrendelés, illetve a Reklám jogszabályba ütközik,  a Szolgáltató üzleti érdekeit sérti, Médiaszolgáltató arculatához nem illik,  reklámetikai normákba ütközik,  azzal szemben az NMHH vagy más illetékes hatóság – akár hivatalos, akár informális úton – kifogást emel, a Médiafelület-értékesítő nem adja meg az ügyfelének nevét, a hirdetendő terméket, vagy szolgáltatást,  sérti jelen ÁSZF bármely pontját.  
  5. A Reklám sugárzásának, megjelenésének elfogadása nem mentesíti a Megrendelőt a jelen ÁSZF-ben vagy a Megrendelő és a  Szolgáltató között létrejött más, egyedi szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítése alól. 
  6. Amennyiben harmadik személy jogsértésre hivatkozással kéri valamely Reklám sugárzásának, megjelenésének felfüggesztését vagy megszüntetését, a Szolgáltató köteles erről haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt. Szolgáltató az értesítéssel egyidejűleg közli a harmadik személy által a felfüggesztés vagy megszüntetés indokául közölt okot. A Megrendelő köteles az értesítéstől számított 24 órán belül írásban, részletes indokolással együtt közölni álláspontját a jelzett jogsértéssel kapcsolatban. Amennyiben a Megrendelő továbbra is kéri a Reklám sugárzását, megjelenését úgy köteles nyilatkozni arról, hogy a Reklám sugárzása, megjelenése álláspontja szerint mely okból nem ütközik jogszabályba, valamint arról, hogy az esetleges jogsértés esetén is teljes megtérítési kötelezettséget vállal a Szolgáltatóval szemben harmadik személy, vagy bármely hatóság által támasztott igénnyel kapcsolatban. Ezen nyilatkozat alapján a Szolgáltató saját szakértőivel kivizsgálhatja a jelezett jogsértést. Amennyiben a Szolgáltató saját szakértői által végzett vizsgálat során az derül ki, hogy a Reklám sugárzása, megjelenése jogszabályba ütközik, vagy egyéb okból aggályos, Szolgáltató a Reklám sugárzását, megjelenését felfüggesztheti, vagy megtagadhatja.  
  7. A fentieken túlmenően a Szolgáltató saját belátása szerint dönthet valamely megrendelés elfogadásáról vagy visszautasításáról. 

 

 1. MEGRENDELÉS LEMONDÁSA 

 

 1. A Megrendelő a megrendelt, illetve lekötött adásidőt, online felületet lemondási díj megfizetése mellett mondhatja le. 
 2. A Megrendelő a megrendelést kizárólag írásban (ideértve a fax, vagy e-mail útján megküldött üzeneteket is) mondhatja le. A lemondás a Szolgáltató által történő írásos visszaigazolás esetében tekinthető elfogadottnak. 
 3. A lemondási díj mértékének meghatározásánál a lemondás napjának azt a napot kell tekinteni, amikor a lemondásról szóló értesítést a Szolgáltató 15:00 óráig bizonyíthatóan írásban megkapta, 
 4. A Megrendelő nem jogosult arra, hogy a lemondott adásidőt más Megrendelőnek Szolgáltató kifejezett, előzetes, írásbeli engedélye nélkül átadja. 
 5. A Szolgáltató a lemondás következtében felmerülő lemondási díjat meghaladó, igazolt költségeit kiszámlázza a Megrendelőnek. 
 6. A lemondási díj mértéke – a IV/4.7-4.8. pontokban meghatározottak mellett – az alábbiak szerint alakul: 
  1. Amennyiben a lemondás a sugárzást, megjelenést megelőző 7 naptári napon belül történik, akkor a lemondási díj mértéke a tarifa szerinti sugárzási, megjelenési díj 100 %-a. 
  2. Ha a lemondás a sugárzást megelőző 8-14 naptári nap közötti, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 50 %-a. 
  3. Ha a lemondás 15-21 naptári nap közötti, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díjnak 25 %-a. 
 7. Az IV/4.6. pontban foglalt rendelkezéseket a határozott időtartamú, vagy nem rendszeres, illetőleg egyszeri promóciókhoz kapcsolódó reklámidők lemondása esetén az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni: 
  1. A Megrendelő a lemondás időpontjától függetlenül köteles megfizetni az egyedi szerződésben rögzített minden, a reklámidőhöz kapcsolódó díjat, költség-megtérítést, vagy bármely más fizetést.  
  2. A Megrendelő nem jogosult a IV/4.7.1. pontban meghatározott összegek teljes vagy részleges visszatérítésére, amennyiben ezeket a lemondást megelőzően már megfizette.  
  3. A Megrendelő meghiúsulási kötbérként 8 napon belül köteles banki átutalással megfizetni a Szolgáltató részére a Reklámmal kapcsolatban az egyedi szerződésben meghatározott díjak és az aktuális árlista szerinti – a reklámok és a támogatott műsorszámokat megelőző, illetve követő fel-, illetve levezető műsorelemek alapján számított - teljes díjak közötti, a Szolgáltató által kiszámlázott különbözetet, amennyiben az ilyen Reklám elmaradása a Médiaszolgáltató által már beharangozott műsorszámok, nyereményjátékok elmaradásával jár, továbbá abban az esetben is, ha  Megrendelő a szolgáltatás értékét a Szolgáltató által kibocsátott számla esedékességét követő 21 napon belül nem rendezi. 
  4. A Szolgáltató a kötbért meghaladó kárát is követelheti a Polgári Törvénykönyv kárfelelősségi szabályai szerint. 
 8. Az IV/4.6. pontban foglalt rendelkezéseket a reklámkampányokhoz kapcsolódó reklámidő lemondása esetén a lemondási díj mértéke az alábbiak szerint alakul: 
  1. Amennyiben a lemondás a Reklámkampány kezdő sugárzási, megjelenési időpontját megelőző 7 naptári napon belül történik, a lemondási díj mértéke a tarifajegyzék szerinti sugárzási, megjelenési díj 100 %-a. 
  2. Ha a lemondás a sugárzást, megjelenést megelőző 8-14 naptári nap közötti, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 50 %-a. 
  3. Ha a lemondás a sugárzást, megjelenést megelőző 15-21. naptári nap között, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 25%-a. 
  4. A sugárzást megelőző 22. naptól kezdve, a Megrendelő nem köteles lemondási díjat fizetni a Szolgáltatónak.

 

 1. FELELŐSSÉG A REKLÁMTÖRVÉNYNEK VALÓ SZABÁLYOK BETARTÁSA MIATT

 

 1. A Megrendelő a megrendelés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.) 3.§ i) pontja szerinti reklámközvetítőnek minősül, akkor e tárgyban a reklámozóval írásbeli szerződést kötött.

 

 1. Megrendelő vállalja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C § vagy 5/D § rendelkezéseinek megszegése, vagy a szabályok be nem tartása miatt a Médiaszolgáltatóra, mint Reklámközzétevőre kiszabott bírságok (így különösen, de nem kizárólagosan Gazdasági Versenyhivatal, a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más hatáskörrel rendelkező, illetékes hatóság által kiszabott bírságok) és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.

 

 1. A reklámközvetítőnek minősülő megrendelő kijelenti, hogy a reklámozóval a fenti tárgyban kötött szerződésben megállapodtak abban, hogy a megrendelő képviseleti joga a reklám közzétételére irányuló szerződésnek a reklámozó (Megrendelő) nevében történő megkötésére, annak módosítására és a teljesítés elfogadására is kiterjed.

 

 1. Szolgáltató - a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: „Reklámadó Törvény”) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – kijelenti, hogy reklám-közzététel megrendelése tekintetében a Törvény 3. §-a szerinti adóalanyként reklámadó kötelezettség a Szolgáltatót nem terheli, adóalanynak nem minősül. Szolgáltató eljár a Ratv. 3. § (1) bekezdése szerinti adóalanyok előtt annak érdekében, hogy azok kiadják a 3.§ (3) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat. A nyilatkozatok tartalmáért annak kiállítói önálló felelősséget viselnek, az Szolgáltató nem vállal felelősséget a nyilatkozatok formai vagy tartalmi helyességéért, vagy a Reklámozó által elérni kívánt célra való alkalmasságáért.

 

V. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA  

 

 1. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azzal, hogy köteles a módosításról annak hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal a szerződéses ügyfeleit értesíteni, az őket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben a szerződéses ügyfél a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. A módosítás a megkötött Egyedi szerződésben foglalt díjakat nem érintheti.

 

 1. Díjmódosítás 

A Szolgáltató jogosult a díjait bármely időpontban módosítani. Szolgáltató a díjainak módosításáról, a módosult díjszabás hatályba lépését megelőzően a Megrendelőknek értesítést küld. A díjmódosítás miatti szerződésmódosítás a másik fél tudomásulvételével válik elfogadottá. Amennyiben a szerződéses ügyfél a szerződésmódosítás ellen az arról való tudomásszerzéstől - azaz a módosításról szóló értesítés kézhezvételtől - számított 8 napon belül a Szolgáltatónál nem él észrevétellel, illetve esedékességkor befizeti a megváltozott mértékű díjat, a módosítás elfogadottnak tekintendő. Ellenkező esetben a felek kérhetik a szerződés bírósági úton történő módosítását.  Szolgáltató kijelenti, hogy a már megkötött szerződéseket jelen pontban rögzítettek nem érintik.

A módosítás a megkötött Egyedi szerződésben foglalt díjakat nem érintheti.

 1. Változás a Megrendelő adataiban 

A Megrendelő köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában, illetőleg gazdasági helyzetében bekövetkezett lényeges változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított 8 naptári napon belül írásban tájékoztatni.  A Megrendelő köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót az eljárás megindítását követően haladéktalanul tájékoztatni. 

A Szolgáltató a Megrendelői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Megrendelőtől. 

 

 1. A megrendelés módosítása 

A megrendelt és lekötött sugárzási, megjelenési időpontok csak a sugárzás, megjelenés biztonságának veszélyeztetése nélkül módosíthatók az egyes sugárzások, megjelenések előtt. A megrendelés ilyen módosítása a sugárzást, megjelenést megelőző 3 munkanapon belül a megrendelés értékének 20%-t kitevő, de legalább 20.000,- Ft összegű módosítási díjjal jár. A módosítás lemondásra vonatkozóan a IV/5. pont rendelkezései megfelelően alkalmazandók. 

Díjváltozás esetén a V/2. pont szerinti díjközlés kiküldése utáni 8 naptári napig díjmentesen, ezt követően a IV/4. pont szerinti díjfizetés mellett mondható le a megrendelés. 

Reklámanyag cseréjéről a Szolgáltatót legkésőbb a IV/2.3. pont szerinti határidőn belül, az ott meghatározott anyagoknak a Szolgáltató részére történő megküldésével kell értesíteni.   

 

VI. DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

 1. Díjtáblázat 
  1. A közzétett reklámok elszámolása - az V/2. pont szerinti eset kivételével - a mindenkori Díjtáblázat alapján történik, azzal, hogy a Megrendelő felelős a díjak megfizetéséért.
  2. A Díjtáblázatban rögzített árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az ÁFA felszámítására a mindenkori jogszabály szerinti mértékben kerül sor.  
  3. A díjváltozást a Szolgáltató a hatálybalépés előtt legalább 30 nappal köteles írásban közölni szerződéses ügyfeleivel.  

 

 1. Fizetési feltételek 
  1. Amennyiben Megrendelő még nem volt szerződéses viszonyban a Szolgáltatóval úgy az első megrendelés teljes összege, előlegbekérő alapján előre fizetendő. 
  2. Eltérő egyedi megállapodás hiányában a Megrendelő a sugárzási, illetve megjelenítési díjat, illetve az esetleges járulékos szolgáltatási díjakat, a teljesítést megelőzően a Szolgáltató által kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül köteles megfizetni.
  3. Megrendelő szerződés megkötésével szavatolja, hogy az abban foglalt díj megfizetésére a szerződés megkötésének időpontjában a szükséges fedezettel rendelkezik és nincs olyan körülmény, amely előreláthatólag veszélyeztetné a hirdetési díjak esedékességre történő megfizetését.
  4. Megrendelő a díjakba bármilyen jogcímen történő beszámításra, vagy a díjak bármilyen jogcímen történő visszatartására nem jogosult
  5. Amennyiben Szolgáltató készíti a reklámszpotot, úgy a gyártási költség minden esetben előre fizetendő. A Megrendelő megjelenéseit, ki nem egyenlített gyártási számla esetén Szolgáltatónak jogában van visszautasítani. 

 

 1. Késedelem 
  1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos rendelkezései szerinti késedelmi kamatot számítja fel. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a kamatot a késedelembe esés napját követő naptól kezdődően számítja fel.  Amennyiben a Szolgáltató a díjkövetelésének érvényesítése érdekében harmadik személyt kényszerül igénybe venni, minden ezzel járó költséget jogosult a késedelmes Megrendelőre hárítani. 
  2. Amennyiben a Megrendelő a korábbi megrendelése kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségét a Szolgáltató felhívása ellenére sem teljesíti, a Szolgáltató jogosult – a késedelmi kamat felszámításán túlmenően – az esetlegesen fennálló szerződést – kártérítés kötelezettség nélkül – azonnali hatállyal felmondani, illetve a még esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni a korábbi tartozások rendezéséig, vagy az új megrendelés elfogadását megtagadni. 
  3. Amennyiben a Megrendelő a  Szolgáltató által kiállított számlát az esedékességétől számított 3 napon belül sem egyenlíti ki, a Megrendelő a hirdetéshez kapcsolódó valamennyi kedvezményt elveszíti, és a megrendelt reklámnak/kampánynak a  Szolgáltató aktuális díjtáblázata szerinti teljes médiaértékét köteles megfizetni a  Szolgáltató részére. 

 

 1. Mennyiségi kedvezmény 
  1. A Szolgáltató a megrendelt Reklámok sugárzási, illetve megjelenítési díjszabása szerinti díjakból a megrendelt reklám mennyiség vagy sugárzási gyakoriság függvényében mennyiségi engedményt adhat a Megrendelőnek, illetőleg amennyiben a Megrendelő Médiafelület-értékesítő, a Megrendelő ügyfelének.  
  2. A mennyiségi engedmény mértékét az egyedi megjelenési ajánlat tartalmazza. 

Ügynökségi szerződés esetén a mennyiségi kedvezmény mértékét az éves szerződés tartalmazza. 

 

 1. A Megrendelő Médiafelület-értékesítő köteles ügyfeleit a jelen ÁSZF és annak mindenkor érvényes Díjtáblázat, illetve a Szolgáltató és ezen Megrendelő között létrejött keretszerződésben meghatározott kedvezményekről a valóságnak megfelelően tájékoztatni. A Szolgáltató által nyújtott kedvezményen felül a Megrendelő által ügyfelei részére nyújtott egyéb kedvezmények tekintetében a Megrendelő köteles ügyfeleit megfelelően tájékoztatni a különböző kedvezményekről és azok mértékéről. A Szolgáltató kizárólag a Médiafelület-értékesítővel kötött keretszerződés alapján köthet Egyedi szerződést a Médiafelület-értékesítővel. 

 

Az Médiafelület-értékesítő által leadott megrendelések esetén a megrendelés elküldésével az Médiafelület-értékesítő egyúttal elismeri, hogy e tevékenység végzésére a hatályos jogszabályok alapján jogosult, és saját nevében, de az általa képviselt Megrendelő érdekében hirdetésértékesítést rendel meg.

 Szolgáltató nem felel azért, ha a Megrendelő és/vagy Támogató nem az Médiafelület-értékesítő megbízása alapján, hanem saját hatáskörben jár el, ebben az esetben a szerződés a visszaigazolással létrejön, és az abból eredő kötelezettségek az Médiafelület-értékesítőt kötik.

 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben más nevében, rosszhiszeműen, annak aláírása meghamisításával köti meg a reklámszerződést az a Büntető Törvénykönyv 345. §-a szerinti hamis magánokirat felhasználását követ el.

 

 1. Eltérő kedvezmények, engedmények 
  1. A Szolgáltató jogosult a Díjtáblázatban meghatározott áraktól, mennyiségi kedvezményektől, jelen ÁSZF-ben és a Díjtáblázattól eltérő mértékű kedvezmények nyújtására is. 
  2. A Szolgáltatónak jogában áll a Megrendelővel kötött szerződésekben a jelen ÁSZF rendelkezéseiben és a mindenkor érvényes Díjtáblázatban meghatározott engedményektől eltérő engedményt nyújtani a Megrendelőnek azzal, hogy az ilyen egyszeri kedvezményeket kizárólag az adott Megrendelőnek az adott szerződésre és annak tárgyára tekintettel nyújtja, ezen kedvezmény nyújtására egyéb esetben nem köteles. 

 

 1. Kedvezmények igénybevétele 

A VI/4-7. pontokban meghatározott kedvezmények kizárólag önállóan vehetők igénybe, kivéve a VI/5. pontban szabályozott ügynökségi jutalék, amely egyéb kedvezmények igénybevételétől függetlenül, meghatározott feltételek teljesítése esetében jár az adott Médiafelület-értékesítőnek. 

 

 1. Reklámanyag elkészítésének költsége 

Amennyiben a megrendelt reklámfajtát a IV/3/2.  pont alapján a Szolgáltató készíti el, annak előállítási és technikai költsége, előzetes ajánlat alapján a Megrendelő felé leszámlázásra kerül. 

Amennyiben a Megrendelő a  Szolgáltató által kiállított számlát az esedékességétől számított 3 napon belül sem egyenlíti ki, a Megrendelő a hirdetéshez kapcsolódó valamennyi kedvezményt elveszíti, és a Megrendelő a megrendelt reklámnak/kampánynak a  Szolgáltató aktuális listaára szerinti médiaértékét köteles megfizetni a  Szolgáltató részére.

 

VII. SZAVATOSSÁG, KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYOK 

 

 1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelésnek megfelelő sugárzására, megjelenésre. Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a Reklám sugárzása nem a megrendelésnek megfelelően kerültek sugárzásra, megjelenítésre.
 2. Amennyiben a Megrendelő bizonyítja, hogy a megrendelt Reklám a Médiaszolgáltatónál felmerült technikai okok miatt nem, vagy hibásan kerül sugárzásra, megjelenésre a Szolgáltató köteles a Megrendelő részére a megrendelthez hasonló feltételekkel, más reklámidőt, megjelenési felületet felajánlani. A felajánlott reklámidőben a Megrendelő által korábban már megrendelt Reklám kerülhet sugárzásra, megjelenésre. A Megrendelő által már korábban megrendelt Reklámtól eltérő, teljes mértékben új, vagy részben megváltoztatott Reklám sugárzására, megjelenésére van lehetőség, amennyiben Megrendelő az érdekmúlást bizonyítja. Felek jelen pont szerinti esetben kötelesek egyeztetni a Megrendelőt ért hátrány kiegyenlítésének módjáról és mértékéről. Szolgáltató a Megrendelőt ért hátrányt elsődlegesen más reklámidő felajánlásával egyenlíti ki.   
 3. A Megrendelő a VII/2. szerinti, valamint bármely kártérítési, vagy megtérítési igényét a teljesítést követő 30 napon belül köteles bejelenteni Szolgáltató részére. Amennyiben Megrendelő az igény bejelentésével indokolatlanul késlekedik, Szolgáltató az indokolatlan késedelemből eredő további károk és költségek megtérítésére nem köteles.    
 4. Amennyiben a Reklám sugárzásának, megjelenésének elmaradása, vagy a hibás sugárzás, megjelenés olyan külső, elháríthatatlan ok, vagy körülmény miatt következik be, amely egyik félnek sem felróható, Megrendelő a Szolgáltatóval szemben semmilyen megtérítési igényt nem támaszthat.

Szolgáltató ebben az esetben azonos vagy hasonló műsorkörnyezetben sugárzási lehetőséget ajánlhat fel a Megrendelő részére, és azt a Megrendelővel egyeztetett időpontban teljesíti. Ezt a Megrendelő csak akkor utasíthatja vissza, ha bizonyítja, hogy a sugárzáshoz már nem fűződik érdeke. Ebben az esetben az esetleg kifizetett sugárzási díjat vagy előleget a Szolgáltató visszatéríti; ezt meghaladóan azonban kártérítéssel nem tartozik.

 

 

VIII. REKLAMÁCIÓ

 

 1. A sugárzással, megjelenéssel kapcsolatos írásbeli indokolással ellátott reklamációt a Megrendelőnek a kifogásolt sugárzást, megjelenést követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 munkanapon belül kell írásban benyújtani a Szolgáltatóhoz.

Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a sugárzás, megjelenés hibás volt-e, illetőleg mely okból volt hibás. 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott határidőn belüli igényérvényesítést menthető ok hiányában elmulasztja, az indokolatlan késedelemből eredő kárát Szolgáltatóval szemben nem érvényesítheti.

 1. A Médiaszolgáltató a sugárzott, megjelent reklámról és az adáskörnyezetéről felvételt készít, melyet a sugárzástól számított 3 hónapig megőriz. Ezen felvételek alapján minősíti a Szolgáltató a beérkező reklamációkat. Amennyiben a reklamáció során érvényesített kifogást a Szolgáltató és a Médiaszolgáltató elfogadja, a jelen pont szerinti vizsgálat technikai költsége a Médiaszolgáltatót terheli. Amennyiben a reklamáció során érvényesített kifogást a Médiaszolgáltató és a Szolgáltató nem fogadja el, a jelen pont szerinti vizsgálat technikai költsége a Megrendelőt terheli. 
 2. Alapos a reklamáció akkor, ha a Szolgáltató által elvégzett vizsgálat alapján a kifogásolt sugárzott, megjelent reklám nem a Megrendelő által átadott tartalmú anyagot tartalmazta, vagy nem a visszaigazolt 3 órás idősávban került sugárzásra. A Szolgáltató akkor tartozik felelősséggel a nem megfelelő reklám sugárzásáért, megjelenéséért, ha a reklám nem megfelelő sugárzása a Szolgáltatónak felróható okból következett be. 
 3. Nem tartozik felelősséggel a Szolgáltató olyan hibás teljesítésért, amelynek oka a Médiaszolgáltatónak és/vagy a Szolgáltatónál nem felróható. Ilyennek kell tekinteni többek között a vis maior-t, a műsorszórás kiesését, műsorváltozást, a Szolgáltatónak valamely hatóság határozata alapján tett cselekményét, vagy a sugárzás felfüggesztését, vagy megszűntetését. Ilyen esetben a Szolgáltató nem tartozik kártérítési felelősséggel (ideértve, de nem kizárólag az újrasugárzást is) a Megrendelő felé. 
 4. Olyan alapos reklamáció esetén, amelyért a Szolgáltató a VIII/3. pont szerint felelősséggel tartozik a Szolgáltató a Megrendelő választása szerint, vagy a hibásan teljesített sugárzásra, megjelenésre vonatkozó díjat nem számlázza le a Megrendelőnek, vagy a Szolgáltató az általa választott más időpontban sugárzási, megjelenési lehetőséget ajánl a Megrendelőnek azzal, hogy ebben az esetben nem számlázza ki a Megrendelőnek a megismételt sugárzás, megjelenés díját. 

 

IX. REKLÁMOK TARTALMÁÉRT VALÓ FELELŐSSÉG

 

 1. A Reklám a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltakat, az illetékes hatóságok határozatait, a rádiós szakmai és etikai szabályokat és jelen ÁSZF rendelkezéseit nem sértheti. A Reklám nem tévesztheti meg a Médiaszolgáltató hallgatóit úgy, mintha a Reklám a Médiaszolgáltató műsora, közleménye, vagy más rádió műsora lenne.
 2. A Megrendelő felelősséget vállal, hogy a megrendelt Reklám megfelel az ÁSZF, a Médiatörvény, a Reklámtörvény, a Versenytörvény, valamint minden vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek. Szolgáltató a Reklám IX/1. pontban foglalt követelményeknek való megfelelését bármely időpontban ellenőrizheti. Amennyiben Szolgáltató álláspontja szerint a Reklám a IX/1. pontban meghatározott követelmények valamelyikét sérti, a Reklám sugárzását, megjelenését jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően bármely időpontban felfüggesztheti vagy megtagadhatja.
 3. A Megrendelő tartozik felelősséggel a Reklám tartalmának valóságáért, valamint azért, hogy a Reklám nem sérti harmadik személynek bármely, a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott jogait. Amennyiben bármely hatóság, vagy harmadik személy Szolgáltatóval, mint a Reklám közzétevőjével szemben bármilyen hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz, Megrendelő teljes megtérítési kötelezettséget vállal a Szolgáltatót terhelő bírság, végrehajtható követelés, vagy bármely hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásából fakadó kárért, amennyiben az Megrendelő jelen pont szerinti kötelezettségeinek megsértéséből ered. A Megrendelő a Reklámokra vonatkozó jogdíj megfizetéséért helytállni tartozik. 
 4. Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten vállalja, hogy amennyiben a Reklám közzététele miatt
 1. bármely hatóság Szolgáltatóra bírságot szab ki, vagy szankcióként egyéb vagyoni hátrányt alkalmaz  
 2. a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság Szolgáltatót bármely jogcímen pénzösszeg megfizetésére kötelezi, illetve 
 3. harmadik személy bármilyen kártérítési, vagy egyéb polgári jogi igénnyel lép fel Szolgáltató irányába 

a Médiaszolgáltatót/Szolgáltatót terhelő vagyoni kötelezettség, vagy a Médiaszolgáltatót/Szolgáltatót ért kár mértékének megfelelő pénzösszeget megtéríti. Jelen pont szerinti megtérítési kötelezettség Megrendelőt abban az esetben terheli, ha a Reklám tartalmára, a Reklám jogszabályoknak való megfelelőségére, illetőleg harmadik személyek Reklámmal kapcsolatos jogainak tiszteletben tartására vonatkozó, jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeit megszegi.      

 1. A Megrendelő köteles közvetlenül és haladéktalanul kártalanítani a Médiaszolgáltatót/Szolgáltatót, amennyiben az átadott és később sugárzott, megjelent hirdetési anyag valamely médiajogi szabályt, sajtó- vagy hirdetési etikai normát sért és emiatt a Szolgáltatót polgári perben, hatósági vagy egyéb úton megállapított fizetési kötelezettség terheli, vagy vagyoni hátrány éri. 

 

X. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 

 1. Amennyiben a felek az Egyedi szerződésükben másképp nem állapodnak meg, a reklámértékesítésre vonatkozó szerződés megszűnésének esetei: 
 1. a felek közös megegyezésével,
 2. a felek bármelyikének felmondásával (amennyiben a felmondás lehetőségét az egyedi szerződés kifejezetten tartalmazza),
 3. a határozott időtartam lejártával, illetve a felek által meghatározott egyéb feltétel bekövetkezésével,
 4. a Megrendelő jogutód nélküli megszűnésével, illetve halálával,
 5. a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével. 

 

 1. A Szerződés felmondása a Megrendelő részéről

Rendes felmondás

A Megrendelő a határozatlan idejű szerződést 30 napos felmondási határidővel bármikor jogosult felmondani. A felek az egyedi szerződésben ettől eltérő felmondási határidőt is kiköthetnek. Feleket a rendes felmondás lehetősége abban az esetben illeti meg, amennyiben az egyedi szerződésük a rendes felmondás lehetőségét kifejezetten tartalmazza. 

A felmondási határidő kezdőnapja az írásbeli felmondásnak a Szolgáltatóval történő közlését követő nap. A Megrendelő ebben az esetben köteles a felmondás időpontjában fennálló, valamennyi tartozását azonnal kiegyenlíteni. A szerződés Megrendelő részéről történő felmondása a Megrendelőt nem mentesíti a szerződés hatálya alatt Szolgáltató részéről teljesített szolgáltatások ellenértéke megfizetése alól.  

 

Rendkívüli felmondás 

Megrendelő a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén köteles írásban felszólítani Szolgáltatót, hogy 15 napon belül a szerződésszegését orvosolja, vagy nyújtson megfelelő kompenzációt. Amennyiben Szolgáltató a szerződésszegést nem orvosolja, vagy nem ajánl fel megfelelő kompenzációt, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás Szolgáltatóval történő közlésének időpontjában szűnik meg. 

 

 1. A Szerződés felmondása a Szolgáltató részéről 

Rendes felmondás 

A Szolgáltató a határozatlan idejű szerződést 30 nap felmondási határidővel bármikor jogosult felmondani. A Szolgáltató az Egyedi Szerződésben ettől eltérő felmondási határidőt is kiköthet. A Szolgáltató a szerződés felmondását írásban köteles megküldeni a Megrendelőnek. A felmondást akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Szolgáltató által küldött tértivevényes levél „nem kereste”, „ismeretlen”, vagy „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza. 

Az Egyedi Szerződés felmondása nem mentesíti a Megrendelőt a Szolgáltató szerződésből eredő követeléseinek megtérítése alól. 

Rendkívüli felmondás 

A Szolgáltató a határozott, vagy a határozatlan idejű szerződést a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani. 

A Megrendelő a szerződést súlyosan megszegi különösen az alábbi esetekben: 

 1. A Megrendelő a Szolgáltatónak járó díjat az esedékességet követő 15 napon túl, az írásbeli fizetési felszólítás ellenére sem fizeti meg. 
 2. A Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül a hirdetési lehetőséget harmadik személynek átruházza, vagy harmadik személy kerül megjelenítésre a Reklámban. 
 3. A Megrendelő által sugárzásra, megjelenésre átadott reklámanyag a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, vagy harmadik személyek jogait, illetőleg a jelen ÁSZF-ben foglaltakat sérti. 
 4. A Megrendelő titoktartási kötelezettségét megszegi. 
 5. A Megrendelő csődeljárásról határoz, továbbá ellene felszámolási eljárást jogerősen elrendeltek. 

 

 1. A Felek jogai és kötelezettségei a szerződés megszűnése esetén 
 2.  

A szerződés megszűnése a Megrendelőt nem mentesíti a szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól.  

Új szerződés megkötése 

Az Egyedi Szerződés megszűnését követően a Szolgáltató kikötheti, hogy a Megrendelővel csak abban az esetben köt új Egyedi Szerződést, ha a Megrendelőnek a szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása nem áll fenn, vagy a korábbi szerződés megszűnését nem a Megrendelő kötelezettségszegéséből eredő, 1 éven belüli felmondás okozta. Amennyiben a Megrendelő tartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki, és a szerződést a Szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a Szolgáltató jogosult arra, hogy az újabb szerződéskötést a Megrendelő korábbi tartozásának, illetve annak legfeljebb kétszeres összegének megfelelő előleg megfizetéséhez kösse. 

 

 1. A szerződés lehetetlenülése 

A Megrendelő kifejezetten elfogadja a Szolgáltató azon kikötését, amely szerint amennyiben a Médiaszolgáltató médiaszolgáltatási jogának megszűnésével a Szolgáltató reklámértékesítési joga megszűnne, akkor a Megrendelő által leadott megrendelés, illetve az annak alapjául szolgáló szerződés a médiaszolgáltatási jog megszűnésének napjával megszűnik, amely megszűnést a Felek úgy tekintenek, hogy a szerződés egyik félnek sem felróható okból lehetetlenült, és a Megrendelő a szerződések fenti okból történő lehetetlenülésével összefüggésben semmilyen jogcímen kártérítési követelést vagy egyéb igényt a Szolgáltatóval szemben nem érvényesíthet. Mindez nem érinti a szerződés szerinti elszámolási kötelezettséget a már teljesített szolgáltatások vonatkozásában. 

 

XI. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

 

 1. A felek által jelen szerződés értelmében egymás tudomására jutott, a másik fél gazdálkodására, ügyvitelére vonatkozó valamennyi adat, tény, vagy információ, illetőleg valamennyi olyan adat, amelyet a felek titkos, vagy ezzel egyenértékű megjelöléssel láttak el, továbbá valamennyi a másik fél méltányolható üzleti érdekébe tartozó, üzleti titoknak minősülő adat tekintetében a felek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően titoktartásra kötelesek, az ilyen adatokat kötelesek titokként kezelni.
 2. Felek kötelezik magukat arra, hogy a visszaigazolt megrendelés teljesítése során is, a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott valamennyi nem nyilvános adatot és információt üzleti titokként, bizalmasan kezelnek, továbbá kölcsönösen tudomásul veszik, hogy azokat kizárólag a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján jogosultak harmadik személy tudomására hozni. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a saját vezető tisztségviselőjükre, felügyelőbizottsági tagjaikra, részvényeseikre/tagjaikra, valamint a pénzügyi vezetőjükre, könyvelőjükre, könyvvizsgálójukra, külső tanácsadóikra, finanszírozó hitelintézetre, továbbá a hirdetési szerződés teljesítésében, pénzügyi elszámolásában, valamint annak ellenőrzésében közreműködő személyekre. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik  a szerződéses viszonyból származó polgári jogi igények miatti bírói eljárásban és más hatósági eljárásban (ez esetben hatósági előírás alapján) történő felhasználásra.
 3. A fenti titoktartási kötelezettség a hirdetési jogviszony hatálya alatt és annak megszűnését követően, a megszűnéstől számított 5 évig terheli őket.
 4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a titoktartási kötelezettség megszegésével bármelyik fél a másik félnek kárt okoz, úgy köteles azt a másik fél részére megtéríteni. A Titoktartásra kötelezett tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen megállapodásban foglaltakat megszegi, akkor a Titokgazda részére 5.000.000-Ft (ötmillió forint) összegű kötbért köteles kötelezettség megszegés miatt fizetni. A kötbéren felül a Titokgazda jogosult a jelen megállapodás megszegésével kapcsolatban felmerült teljes kárát érvényesíteni.
 5. A felek a jelen szerződés során tudomásukra jutott titkot kötelesek az Egyedi Szerződés keretében közreműködő alkalmazottaikkal és más harmadik személlyel betartatni. 

 

XII. VIS MAIOR 

 

 1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A vis maior körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, természeti katasztrófa, tűzvész, terrorcselekmény), amelyek nem függnek a felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. 
 2. A felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak. 
 3. Amennyiben a vis maior időtartama 30 napot meghaladja, bármely fél jogosult a szerződést írásban felmondani, minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül. 
 4. A szerződés felmondása előtt a felek kötelesek egyeztetést folytatni a szerződés esetleges módosításáról. 
 5. A fenyegető vis maiorról és annak bekövetkezéséről, illetve várható időtartamáról a szerződő felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A késedelmes tájékoztatásból származó károkért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel. 

A vis maior események különösen, de nem kizárólagosan: tűz, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, vihar, villámcsapás, járvány, karantén, radioaktív sugárzás, rekvirálás, lefoglalás vagy államosítás, infrastruktúrák lezárása; hadüzenettel vagy anélkül folyó háború, ellenségeskedés, fegyveres konfliktus vagy idegen támadás, blokád, forradalom, felkelés, lázadás, polgári elégedetlenség vagy villongás, országos sztrájk, munkabeszüntetés, hatósági aktus, műsorszórás/szolgáltatás, médiaszolgáltatás működésének technikai okból kifolyó, vagy hatósági aktus eredményeképpen felfüggesztése vagy megszűnése, bármely olyan esemény, vagy körülmény, amely valamely alkalmazandó jogból vagy jogszabályból ered.

 1.  
 2.  
 3. Felek kifejezetten rögzítik, hogy pénzügyi mozgást nem igénylő kampányok esetében, amennyiben az egyedi szerződésben meghatározott médiaszolgáltató hatósági szerződése megszűnik, annak bekövetkeztétől számított 10 munkanapon belül a már teljesített szolgáltatásokkal elszámolnak, melynek során kötelesek az alábbiak szerinti eljárni:
 • Abban az esetben, ha a barterszerződés kezdete és a médiaszolgáltatási jogosultság megszűnése közötti időszakban a másik fél teljesítése magasabb értékű a RadioFactory ál